Phần mềm hữu ích được nhiều nhà máy tại Nhật Bản tin dùng!

Trong video này, tôi sẽ giới thiệu một số phần mềm hữu ích trong nhà máy mà tôi tìm thấy ở Nhật Bản.

  1. Tăng 33% năng suất
      150( SKU) mã mỗi tuần>>200( SKU) mã mỗi tuần
  2. 3 nhà kho>>Một nhà kho
  3. Các cuộc họp không còn cần thiết
    Giảm 80% sự chậm trễ giao hàng

%d bloggers like this: